Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 21. augustā – Komisija/Īrija

(lieta C-504/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Tomat, J. Tomkin)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nenodrošinot minimālā nodokļu uzlikšanas līmeņa piemērošanu motordegvielām atbilstoši Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvai 2003/96/EK 1 , kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, Īrija nav izpildījusi šīs direktīvas 4. un 7.pantā paredzētos pienākumus;

atzīt, ka, atļaujot izmantot marķētu degvielu atpūtas kuģu darbināšanai, pat ja šāda degviela nav tikusi pakļauta nekādam atbrīvojumam no akcīzes nodokļa vai tā samazinājumam, Īrija nav izpildījusi savus [Padomes] 1995. gada 27. novembra Direktīvā 95/60/EK 2 par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu paredzētos pienākumus;

piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka sistēma, atbilstoši kurai Īrija uzliek un iekasē akcīzes nodokli par degvielu, kas tiek izmantota privātu atpūtas kuģu darbināšanai, ir pretrunā tās pienākumiem atbilstoši Padomes Direktīvai 2003/96/EK (turpmāk tekstā – “Energoproduktu nodokļu direktīva”) un Direktīvai 95/60/EK (turpmāk tekstā – “Fiskālās marķēšanas direktīva”).

Runājot par akcīzes nodokļa samaksu, ir jākonstatē, ka tikai absolūts atpūtas kuģu īpašnieku mazākums faktiski iesniedz deklarācijas par pilnas likmes nodokļa samaksu. Komisija arī uzskata, ka atļauja pārdot marķētu degvielu lietošanai, kurai ir piemērojams pilnas likmes akcīzes nodoklis, ir pilnīgi nesaderīga ar Fiskālās marķēšanas direktīvu. Pienākums marķēt degvielu, kurai tikusi piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme, ir paredzēts īpaši tam, lai nodrošinātu, ka šī degviela skaidri atšķirtos no degvielas, par kuru ir jāmaksā pilns nodoklis. Tomēr valsts pasākuma rezultātā, atrodot marķētu degvielu privāta atpūtas kuģa benzīnbakā, kas ir tikusi uzpildīta Īrijā, nav iespējams, atsaucoties uz marķējumu, noteikt, vai par degvielu ir samaksāts pilnas vai samazinātas likmes akcīzes nodoklis.

____________

1     OV 2003, L 283, 51. lpp.

2     OV 1995, L 291, 46. lpp.