Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 9. srpna 2017 – Neculai Tarola v. Minister for Social Protection

(Věc C-483/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Neculai Tarola

Odpůrce: Minister for Social Protection

Předběžná otázka

Když občan jiného členského státu EU po prvních dvanácti měsících, kdy vykonává své právo na volný pohyb, přicestuje do hostitelského státu a pracuje (na základě jiného titulu než je pracovní smlouva na dobu určitou) po dobu dvou týdnů, přičemž za tuto práci pobírá mzdu, a poté se nedobrovolně stane nezaměstnaným, zachová si tak tento občan takové postavení pracovníka alespoň po dobu šesti měsíců pro účely čl. 7 odst. 3 písm. c) a čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/38/ES1 , které by jej opravňovalo k dávkám sociální pomoci nebo případně k dávkám sociálního zabezpečení za stejných podmínek, jako kdyby byl státním příslušníkem hostitelského státu?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Zvl. vyd. 05/05, s. 46).