Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. kolovoza 2017. uputio Court of Appeal (Irska) – Neculai Tarola protiv Minister for Social Protection

(predmet C-483/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Neculai Tarola

Tuženik u žalbenom postupku: Minister for Social Protection

Prethodna pitanja

Zadržava li građanin druge države članice Europske unije status radnika tijekom najmanje još šest mjeseci u smislu članka 7. stavka 3. točke (c) i članka 7. stavka 1. točke (a) Direktive 2004/38/EZ1 koji bi mu omogućio da prima isplate iz socijalne pomoći ili, ovisno o okolnostima, davanja iz sustava socijalne sigurnosti na istoj osnovi, kao da je građanin s boravkom u državi domaćinu, kada nakon prvih dvanaest mjeseci ostvarivanja svojeg prava slobodnog kretanja taj građanin stigne u državu domaćina i radi (bez ugovora na određeno vrijeme) u razdoblju od dva tjedna za što primi plaću i nakon toga nesvojevoljno postane nezaposlen?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158., str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak u SL-u 2016., L 87, str. 36.)