Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. augustā iesniedza Court of Appeal (Īrija) – Neculai Tarola/Minister for Social Protection

(lieta C-483/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal

Pamatlietas puses

Prasītājs: Neculai Tarola

Atbildētājs: Minister for Social Protection

Prejudiciālais jautājums

Vai tad, ja citas Savienības dalībvalsts pilsonis pēc tam, kad pirmos divpadsmit mēnešus ir izmantojis savas brīvas pārvietošanās tiesības, ierodas uzņēmējā valstī un strādā (neslēdzot līgumu uz noteiktu laiku) divu nedēļu laikposmā, par to saņemot atlīdzību, un pēc tam kļūst par piespiedu bezdarbnieku, šis pilsonis tādējādi saglabā darba ņēmēja statusu ne mazāk kā turpmākos sešus mēnešus Direktīvas 2004/38/EK 1 7. panta 3. punkta c) apakšpunkta un 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē, kas viņam dod tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus vai, attiecīgi, sociālās nodrošināšanas pabalstus ar tādiem pašiem noteikumiem kā tad, ja viņš būtu uzņēmējā valstī pastāvīgi dzīvojošs pilsonis?

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV 2004, L 158, 77. lpp.).