Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 9. avgusta 2017 – Neculai Tarola/Minister for Social Protection

(Zadeva C-483/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Neculai Tarola

Nasprotna stranka: Minister for Social Protection

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali državljan druge države članice Evropske unije, ki po tem, ko dvanajst mesecev uveljavlja pravico do prostega gibanja oseb, prispe v državo članico gostiteljico in opravlja delo (ne na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas) dva tedna, za kar prejme plačilo, nato pa postane neprostovoljno brezposeln, s tem ohrani status delavca za dobo najmanj nadaljnjih šestih mesecev za namene členov 7(3)(c) in 7(1)(a) Direktive 2004/38/ES1 , na podlagi česar je upravičen do prejemanja izplačil socialne pomoči ali, odvisno od primera, do prejemkov socialne varnosti, kot če bi imel stalno prebivališče v državi članici gostiteljici?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).