Language of document : ECLI:EU:C:2017:342

Mål C315/15

Marcela Pešková och Jiří Peška

mot

Travel Service a.s.

(begäran om förhandsavgörande från Obvodní soud pro Prahu 6)

”Begäran om förhandsavgörande – Luftfart – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 5.3 – Kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning och inställd eller kraftigt försenad flygning – Räckvidd – Undantag från skyldigheten att betala kompensation – Kollision mellan ett flygplan och en fågel – Begreppet 'extraordinär omständighet’ – Begreppet 'rimliga åtgärder’ för att undvika en extraordinär omständighet eller konsekvenserna av en sådan omständighet”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 maj 2017

1.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Kompensation och assistans till passagerare – Inställd eller kraftigt försenad flygresa – Undantag från skyldigheten att betala kompensation – Villkor – Extraordinär omständighet – Begrepp – Kollision mellan ett flygplan och en fågel – Omfattas inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, skäl 14 och artikel 5.3)

2.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Kompensation och assistans till passagerare – Inställd eller kraftigt försenad flygresa – Undantag från skyldigheten att betala kompensation – Villkor – Extraordinär omständighet – Lufttrafikföretagets vidtagande av alla rimliga åtgärder för att undvika den inställda eller försenade flygresan – Räckvidd

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, artikel 5.3)

3.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Kompensation och assistans till passagerare – Inställd eller kraftigt försenad flygresa – Undantag från skyldigheten att betala kompensation – Villkor – Extraordinär omständighet – Begrepp – Lufttrafikföretaget har valt att anlita en egen expert för att ånyo utföra en kontroll av ett flygplan som kolliderat med en fågel efter det att den första säkerhetskontrollen utförts av en auktoriserad expert som konstaterat att det inte föreligger någon skada på flygplanet – Omfattas inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, skäl 14 och artikel 5.3)

4.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Kompensation och assistans till passagerare – Inställd eller kraftigt försenad flygresa – Undantag från skyldigheten att betala kompensation – Villkor – Extraordinär omständighet – Lufttrafikföretagets vidtagande av alla rimliga åtgärder för att undvika den inställda eller försenade flygresan – Begreppet rimliga åtgärder – Åtgärder som vidtagits för att minska riskerna för kollision mellan flygplanet och en fågel – Omfattas – Prövas av den nationella domstolen

(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004, skäl 14 och artiklarna 5–7)

5.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Kompensation och assistans till passagerare – Kraftigt försenad flygning – Undantag från skyldigheten att betala kompensation – Villkor – Extraordinär omständighet – Försening även på grund av andra omständigheter – Beräkning av den förseningen som kan tillskrivas en extraordinär omständighet för att avgöra om det föreligger en rätt till kompensation

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, skäl 14 och artiklarna 5.3 och 7)

6.        Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till prövning – Gränser – Frågor som uppenbarligen saknar relevans och hypotetiska frågor som ställts i ett sammanhang som inte medger ett användbart svar – Krav på att den nationella domstolen klargör den faktiska och rättsliga bakgrunden

(Artikel 267 FEUF)

1.      Artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska, mot bakgrund av skäl 14 i förordning nr 261/2004 tolkas så, att en kollision mellan ett flygplan och en fågel omfattas av begreppet ”extraordinära omständigheter”, i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

I förevarande fall faller en kollision mellan en fågel och ett flygplan, liksom den eventuella skada som uppkommer till följd av kollisionen, till sin art eller sitt ursprung utanför lufttrafikföretagets normala verksamhet och faktiska kontroll, eftersom den inte är nära kopplad till flygplanets funktion. I detta avseende saknar det betydelse huruvida flygplanet faktiskt har skadats i kollisionen. Målet att sörja för ett långtgående skydd för passagerarna, som i enlighet med skäl 1 i förordning nr 261/2004 eftersträvas med förordningen, innebär att lufttrafikföretagen inte ska ges incitament att underlåta att vidta de åtgärder som krävs i samband med en sådan händelse och istället prioritera upprätthållandet av sina flygningar och punktligheten hos dessa framför målet att upprätthålla flygsäkerheten.

(se punkterna 24–26 samt punkt 1 i domslutet)

2.      Se domen.

(se punkterna 27–30)

3.      Artikel 5.3 i förordning nr 261/2004 ska, mot bakgrund av skäl 14 i samma förordning, tolkas så, att en inställd eller kraftigt försenad flygning inte beror på extraordinära omständigheter när inställandet eller förseningen orsakats av att lufttrafikföretaget – efter det att den säkerhetskontroll som krävs efter en kollision med en fågel redan hade utförts av en expert auktoriserad i enlighet med tillämpliga bestämmelser – valt att anlita en egen expert för att ånyo utföra nämnda säkerhetskontroll.

I detta hänseende ankommer det på ett lufttrafikföretag som konfronterats med en extraordinär omständighet, såsom en kollision mellan ett av sina flygplan och en fågel, att vidta åtgärder som är anpassade efter situationen och använda alla tillgängliga resurser i form av personal och utrustning samt alla tillgängliga ekonomiska resurser för att i möjligaste mån undvika att företagets flygningar ställs in eller blir kraftigt försenade. Även om förordning nr 261/2004 inte begränsar lufttrafikföretagens frihet att anlita experter som de själva har valt för att utföra de kontroller som krävs efter en kollision med en fågel, är det icke desto mindre så, att när en i enlighet med tillämpliga bestämmelser auktoriserad expert redan har utfört en kontroll till följd av en sådan kollision, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva, kan en andra kontroll som ovillkorligen leder till en försening av den aktuella flygningens ankomsttid på tre timmar eller mer inte anses utgöra en åtgärd anpassad efter den aktuella situationen, i den mening som avses i den rättspraxis som redovisats i punkt 28 i denna dom.

(se punkterna 34, 35 och 37 samt punkt 2 i domslutet)

4.      Artikel 5.3 i förordning nr 261/2004 ska, mot bakgrund av skäl 14 i samma förordning, tolkas så, att de ”rimliga åtgärder” som ett lufttrafikföretag är skyldigt att vidta för att minska eller till och med förhindra riskerna för kollision med en fågel, och sålunda befrias från skyldigheten att kompensera passagerarna i enlighet med artikel 7 i förordningen, inbegriper kontrollåtgärder för att förebygga förekomsten av fåglar, under förutsättning att lufttrafikföretaget, särskilt på det tekniska och administrativa planet, verkligen kan vidta sådana åtgärder, att åtgärderna inte tvingar lufttrafikföretaget att göra orimliga uppoffringar med hänsyn till företagets kapacitet, och att lufttrafikföretaget har visat att åtgärderna verkligen har vidtagits vad gäller den flygning under vilken en kollision med en fågel inträffat. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att försäkra sig om att dessa villkor är uppfyllda.

(se punkt 48 samt punkt 3 i domslutet)

5.      Artikel 5.3 i förordning nr 261/2004 ska, mot bakgrund av skäl 14 i samma förordning, tolkas så, att i ett fall där en försening av en flygnings ankomsttid med tre timmar eller mer inte enbart beror på en extraordinär omständighet, som inte hade kunnat undvikas med åtgärder anpassade efter situationen och som från lufttrafikföretagets sida varit föremål för rimliga åtgärder för att undvika konsekvenserna av omständigheten, utan även beror på en omständighet som inte ingår i den kategorin, ska den försening som kan tillskrivas den förstnämnda omständigheten räknas av från den sammanlagda förseningen av den aktuella flygningens ankomsttid i syfte att fastställa huruvida flygningens försenade ankomst ska vara föremål för kompensation i enlighet med artikel 7 i förordningen.

(se punkt 54 samt punkt 4 i domslutet)

6.      Se domen.

(se punkt 57)