Language of document :

Kanne 3.8.2017 – Kreikka v. komissio

(Asia T-480/17)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: G. Kanellopoulos ja A. Vassilopoulou)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen 26.6.2017 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen siltä osin kuin siinä jätetään 1 182 054,72 euron suuruiset Kreikan tasavallan menot Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä ja määrätään kiinteämääräiset rahoituskorjaukset vaatimusten noudattamista koskevien väitettyjen puutteiden vuoksi maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä hakuvuosina 2012, 2013 ja 2014, siten kuin on todettu tosiseikkojen ja kumoamista koskevien perusteiden yhteydessä

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu väitteeseen, jonka mukaan riidanalainen rahoituskorjaus on määrätty lainvastaisesti tosiseikkoja koskevan virheen vuoksi, että sen perustelut ovat virheellisiä ja riittämättömiä ja että hyvän hallinnon ja kohtuullisuuden periaatteita on loukattu, kuten selostetaan yksityiskohtaisesti kanneperusteen ensimmäisessä osassa esittelevän jäsenvaltion valvontaan liittyvien tiettyjen seikkojen ja lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien vähimmäisvaatimusten valvontaan liittyvien erityisten seikkojen väitettyjen puutteiden osalta, ja kanneperusteen toisessa osassa riskiarvioinnin väitettyjen puutteiden osalta.

Toinen kanneperuste, joka perustuu perustelujen puuttumiseen, tosiseikkoja koskevaan virheeseen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä hylätään Kreikan viranomaisten tarkka laskelma todettujen sääntöjenvastaisuuksien, mikäli niiden katsotaan olevan todellisia, taloudellisista vaikutuksista, kun otetaan huomioon komission sovitteluelimen suositukset.

____________