Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. – Grecja / Komisja

(Sprawa T-480/17)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanellopoulos i Α. Vassilopoulou)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w części, w której w ramach kontroli zgodności rozliczeń z finansowania Unii Europejskiej zostały wyłączone wydatki Republiki Greckiej w łącznej wysokości 1 182 054,72 EUR poprzez nałożenie jednorazowych i zryczałtowanych korekt finansowych z powodu domniemanych niedociągnięć w stosowaniu zasady wzajemnej zgodności w ramach EFRG i EFRROW w odniesieniu do lat składania wniosków 2012, 2013 i 2014 zgodnie z tym, co zostało przedstawione w opisie okoliczności faktycznych i w zarzutach podniesionych w celu stwierdzenia nieważności, oraz

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

W pierwszym zarzucie strona skarżąca utrzymuje, że zakwestionowana korekta została nałożona niezgodnie z prawem na podstawie błędu co do okoliczności faktycznych, z niewystarczającym uzasadnieniem i z naruszeniem zasad dobrej administracji i sprawiedliwości, jak przedstawiono szczegółowo w części pierwszej tego zarzutu w odniesieniu do domniemanych niedociągnięć w niektórych elementach kontroli SMR 1 i w konkretnych elementach kontroli minimalnych wymogów mających zastosowanie do nawozów i środków ochrony roślin, oraz w części drugiej tego zarzutu w odniesieniu do domniemanych niedociągnięć w analizie ryzyka.

Zarzut drugi dotyczy braku uzasadnienia, błędu co do okoliczności faktycznych i naruszenia zasady proporcjonalności w zaskarżonej decyzji w części, w której odrzucono w niej dokładne obliczenie skutków finansowych wymienionych niedociągnięć (przy założeniu, że one prawdziwe), które to obliczenie zostało dokonane przez organy greckie, mając na uwadze zalecenia organu pojednawczego udzielone Komisji.

____________