Language of document :

Жалба, подадена на 27 юли 2017 г. — Arysta LifeScience Netherlands/Комисия

(Дело T-476/17)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Arysta LifeScience Netherlands BV (Амстердам, Нидерландия) (представители: C. Mereu и M. Grunchard, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени обжалвания регламент1 ,

да осъди ответника да заплати всички разходи и съдебни разноски по това производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

Първото основание е изведено от явна грешка в преценката.

Жалбоподателят твърди, че: ответникът е допуснал поредица от явни грешки в преценката, действал е немотивирано, като не е отдал достатъчното и дължимо значение на фактори, които са характерни само за веществото дифлубензурон; ответникът нито е разгледал времето на провеждане на двете регламентирани производства, нито достъпните и нови данни; ответникът не е разгледал внимателно и безпристрастно всички индивидуални елементи и фактори по случая.

Второто основание е изведено от нарушение на правото на защита: ответникът не е гарантирал възможността на жалбоподателя да представи надлежно и ефективно своето становище в хода на производството за преразглеждане.

Третото основание е изведено от приемането на обжалвания регламент ultra vires: ответникът е действал ultra vires, тъй като не ответникът, а Европейската агенция по химикали („ECHA“) е единственият орган, който законово отговаря за класифицирането или прекласифицирането на вещества, както е предвидено в Регламент 1272/20082 .

Четвъртото основание е изведено от непропорционалност на обжалвания регламент: обжалваният регламент е непропорционален, тъй като ответникът е имал избор на мерки и изборът да приеме обжалвания регламент, който ограничава употребата на дифлубензурон до неядивни култури, води до неудобства, които са прекомерни спрямо преследваните цели.

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/855 на Комисията от 18 май 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество дифлубензурон (ОВ L 128, 2017 г., стр. 10).

2 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 2008 г., стр. 1 и поправки в OB L 16, 2011 г., стр. 1 и OB L 349, 2016 г., стр. 1).