Language of document :

Sag anlagt den 27. juli 2017 – Arysta LifeScience Netherlands mod Kommissionen

(Sag T-476/17)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Nederlandene) (ved advokaterne C. Mereu og M. Grunchard)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Den anfægtede forordning 1 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale alle sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

Første anbringende om åbenbart urigtige skøn.

–    Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen har anlagt en række åbenbart urigtige skøn, at den har handlet urimeligt, idet den har undladt at tillægge faktorer, der er specifikke for diflubenzurons enkeltstående tilfælde, tilstrækkelig og passende vægt, at den hverken har taget hensyn til timingen for to lovgivningsmæssige procedurer eller til de data, der var til rådighed og nye, og at den har undladt at undersøge alle de individuelle elementer og faktorer i denne sag omhyggeligt og upartisk.

Andet anbringende om tilsidesættelse af retten til forsvar: Kommissionen sikrede ikke, at sagsøgeren havde mulighed for korrekt og effektivt at give udtryk for sine egne synspunkter under hele revisionsprocessens forløb.

Med det tredje anbringende gøres det gældende, at den anfægtede forordning er blevet vedtaget ultra vires: Kommissionen handlede ultra vires, idet Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er den eneste myndighed, der er juridisk ansvarlig for klassificering eller omklassificering af kemiske stoffer som fastsat i forordning nr. 1272/2008 2 , og ikke Kommissionen.

Med det fjerde anbringende gøres det gældende, at den anfægtede forordning er uforholdsmæssig: den anfægtede forordning er uforholdsmæssig, eftersom Kommissionen havde et valg mellem flere foranstaltninger, og valget om at vedtage den anfægtede forordning, der begrænser anvendelsen af diflubenzuron til ikke-spiselige afgrøder, forsager overdrevent store byrder i forhold til det tilstræbte formål.

____________

1     Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/855 af 18.5.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet diflubenzuron (EUT 2017, L 128, s. 10).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16.12.2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 2008, L 353, s. 1).