Language of document :

Kanne 27.7.2017 – Arysta LifeScience Netherlands v. komissio

(Asia T-476/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Alankomaat) (edustajat: C. Mereu ja M. Grunchard, lawyers)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi;

kumoamaan riidanalaisen asetuksen1 ;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)    Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan on tehty ilmeisiä arviointivirheitä.

–    Kantaja väittää, että vastaaja on tehnyt useita ilmeisiä arviointivirheitä; vastaaja on toiminut kohtuuttomasti, kun se ei ole ottanut riittävästi ja asianmukaisesti huomioon diflubentsuroniin liittyviä erityisiä ja yksilöllisiä seikkoja; vastaaja ei ole ottanut huomioon kahden sääntelymenettelyn ajankohtaa eikä saatavilla olevia uusia tietoja; vastaaja ei ole tutkinut huolellisesti ja puolueettomasti kaikkia tähän asiaan liittyviä yksittäisiä seikkoja ja tekijöitä.

2)    Toinen kanneperuste, jonka mukaan puolustautumisoikeuksia olisi loukattu; vastaaja ei ole taannut sitä, että kantaja kykeni esittämään omat näkemyksensä asianmukaisesti ja tehokkaasti koko uudelleentarkastelun ajan.

3)    Kolmas kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen asetus on annettu vastaajan toimivalta ylittäen: vastaaja ylitti toimivaltansa sen vuoksi, että Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), eikä suinkaan vastaaja, on ainoa viranomainen, joka lainmukaisesti vastaa asetuksessa 1272/20082 mainittujen aineiden luokittelemisesta ja uudelleenluokittelemisesta.

4)    Neljäs kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen asetus on suhteeton: riidanalainen asetus on suhteeton, koska vastaajalla on ollut mahdollista valita eri toimenpiteiden välillä ja koska se, että se päätti antaa riidanalaisen asetuksen, jolla diflubentsuronin käyttö rajoitetaan muihin kuin syötäväksi tarkoitettuihin viljelykasveihin, aiheuttaa kohtuutonta haittaa tavoiteltuun päämäärään nähden.

____________

1 Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen diflubentsuroni hyväksymisedellytysten osalta 18.5.2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2017/855 (EUVL 2017, L 128, s. 10).

2 Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (EUVL 2008, L 353, s. 1).