Language of document :

Tužba podnesena 27. srpnja 2017. – Arysta LifeScience Netherlands protiv Komisije

(predmet T-476/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Nizozemska) (zastupnici: C. Mereu i M. Grunchard, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi tužbu dopuštenom i osnovanom;

poništi pobijanu Uredbu1 ;

naloži tuženiku snošenje svih troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocijeni.

Tužitelj tvrdi da je tuženik počinio niz očitih pogrešaka u ocijeni; tuženik je postupao nerazumno jer nije dovoljno i na primjeren način uzeo u obzir čimbenike koji su svojstveni jedinstvenom slučaju diflubenzurona; tuženik nije uzeo u obzir ni vrijeme dvaju regulatornih postupaka, a ni dostupne ni nove podatke; tuženik nije pažljivo i nepristrano ispitao sve pojedinačne elemente i čimbenike u ovom predmetu.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava obrane: tuženik tužitelju nije zajamčio mogućnost da na primjeren i učinkovit način izrazi svoje stavove u postupku preispitivanja.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je sporna uredba donesena ultra vires: tuženik je postupao ultra vires jer je Europska agencija za kemikalije (ECHA), a ne tuženik, jedino tijelo zakonski odgovorno za razvrstavanje ili ponovno razvrstavanje tvari, kako je propisano Uredbom 1272/20082 .

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na nerazmjernosti sporne uredbe: sporna uredba je neproporcionalna jer je tuženik mogao birati između mjera i jer donošenje sporne uredbe na način da se u njoj ograničava uporabu diflubenzurona na nejestive kulture uzrokuje pretjerane neugodnosti uzevši u obzir ciljeve koji se žele postići.

____________

1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/855 od 18. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari diflubenzurona (SL 2017, L 128, str. 10).

2 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL 2008, L 353, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 20., str 3.)