Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 27. jūlijā – Arysta LifeScience Netherlands/Komisija

(lieta T-476/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdama, Nīderlande) (pārstāvji – C. Mereu un M. Grunchard, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt apstrīdēto regulu 1 ;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā.

Prasītāja apgalvo, ka atbildētāja ir pieļāvusi virkni acīmredzamu kļūdu vērtējumā; atbildētāja ir rīkojusies nepamatoti, nepiešķirot pietiekamu un atbilstošu nozīmi faktoriem, kuri ir raksturīgi īpašajai diflubenzurona situācijai; atbildētāja nav nedz apsvērusi abu regulatīvo procedūru laiku, nedz pieejamos jaunos datus; atbildētāja nav rūpīgi un objektīvi izvērtējusi visus šīs lietas individuālos aspektus un faktorus.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāptas tiesības uz aizstāvību: atbildētāja pārskatīšanas procesa gaitā nenodrošināja prasītājai iespēju atbilstoši un efektīvi izklāstīt savu viedokli.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētā regula ir pieņemta ultra vires: atbildētāja ir rīkojusies ultra vires, jo Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), nevis atbildētāja ir vienīgā iestāde, kas ir juridiski atbildīga par vielu klasificēšanu vai pārklasificēšanu, kā noteikts Regulā 1272/2008 2 .

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots apstrīdētās regulas nesamērīgums: apstrīdētā regula nav samērīga, jo atbildētāja varēja izvēlēties starp dažādiem pasākumiem un izvēle pieņemt apstrīdēto regulu, ar kuru ir ierobežota diflubenzurona izmantošana, attiecinot to tikai uz neēdamiem kultūraugiem, rada apgrūtinājumu, kas ir pārmērīgs salīdzinājumā ar sasniedzamajiem mērķiem.

____________

1 Komisijas 2017. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2017/855, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas diflubenzurona apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV 2017, L 128, 10. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV 2008, L 353, 1. lpp.).