Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 10. august 2017 – straffesag mod Carmelina Scaglione

(Sag C-488/17)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte suprema di cassazione

Tiltalt i straffesagen

Carmelina Scaglione

Præjudicielle spørgsmål

Skal bilaget til afgørelse 2014/955/EU 1 og forordning (EU) nr. 1357/2014 2 fortolkes således, at affaldsproducenten med henvisning til klassificeringen af affald med spejlindgange, i tilfælde hvor sammensætningen er ukendt, skal foretage en forudgående karakterisering og i givet fald inden for hvilke grænser?

Skal påvisningen af farlige stoffer ske på grundlag af ensartede på forhånd fastsatte metoder?

Skal påvisningen af farlige stoffer baseres på en nøjagtig og repræsentativ vurdering, som tager højde for affaldets sammensætning, hvis den allerede er kendt eller fastlægges i forbindelse med karakteriseringen, eller skal påvisningen af farlige stoffer derimod foretages ifølge sandsynlighedskriterier ved at tage udgangspunkt i de stoffer, som med rimelighed kan forventes at forefindes i affaldet?

Skal affald i tilfælde af tvivl, eller såfremt det ikke med sikkerhed er muligt at påvise tilstedeværelsen af farlige stoffer i dette affald, da under alle omstændigheder med anvendelse af forsigtighedsprincippet klassificeres og behandles som farligt affald?

____________

1     Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18.12.2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 370, s. 44).

2     Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18.12.2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 365, s. 89).