Language of document : ECLI:EU:C:2017:459

Дело C67/17

Тодор Илиев

срещу

Благовеста Илиева

(Преюдициално запитване, отправено от Районен съд Варна)

„Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 1, параграф 2, буква а) — Приложно поле — Изключени области — Имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения — Прекратяване на брака — Делба на вещ, придобита по време на брака“

Резюме — Определение на Съда (шести състав) от 14 юни 2017 г.

Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 1215/2012 — Приложно поле — Изключени области — Имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения — Понятие — Иск, предявен след прекратяване на брака, за делба на вещ, придобита по време на брака — Включване — Неприложимост на Регламента

(член 1, параграф 2, буква а) от Регламент № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета)

Член 1, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че спор като този по главното производство, относно делбата след развод на движима вещ, придобита по време на брака от съпрузи, които са граждани на една държава членка, но местоживеенето им е в друга държава членка, не попада в приложното поле на този регламент, а е от областта на имуществените права, произтичащи от брачни правоотношения, и вследствие на това попада в обхвата на изключенията, съдържащи се в посочения член 1, параграф 2, буква а).

(вж. т. 32 и диспозитива)