Language of document : ECLI:EU:C:2017:459

Sag C-67/17

Todor Iliev

mod

Blagovesta Ilieva

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Varna)

»Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – retligt samarbejde på det civile område – forordning (EU) nr. 1215/2012 – artikel 1, stk. 2, litra a) – anvendelsesområde – udelukkede områder – ægteskabsordninger – opløsning af et ægteskab – salg af et gode erhvervet under ægteskabet«

Sammendrag – Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 14. juni 2017

Retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning nr. 1215/2012 – anvendelsesområde – sager, der ikke er omfattet – formueforholdet mellem ægtefæller – begreb – søgsmål med påstand om salg af et gode erhvervet under ægteskabet efter opløsning af dette – omfattet – forordningen finder ikke anvendelse

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1215/2012, art. 1, stk. 2, litra a)]

Artikel 1, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at en tvist som den i hovedsagen omhandlede vedrørende salg efter en skilsmisse af et gode erhvervet i løbet af ægteskabet af ægtefæller, der er statsborgere i en medlemsstat, men som er bosiddende i en anden medlemsstat, ikke henhører under anvendelsesområdet for nævnte forordning, men under formueforholdet mellem ægtefæller, og dermed er omfattet af undtagelserne i nævnte artikel 1, stk. 2, litra a).

(jf. præmis 32 og konkl.)