Language of document : ECLI:EU:C:2017:459

Mål C67/17

Todor Iliev

mot

Blagovesta Ilieva

(begäran om förhandsavgörande från Rayonen sad Varna)

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Artikel 1.2 a – Tillämpningsområde – Områden som inte omfattas – Makars förmögenhetsförhållanden – Upplösning av äktenskapet – Avyttring av egendom som förvärvats under äktenskapet”

Sammanfattning – Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 14 juni 2017

Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning 1215/2012 – Tillämpningsområde – Områden som inte omfattas – Makars förmögenhetsförhållanden – Begrepp – Talan som syftar till att egendom som förvärvats under äktenskapet ska avyttras efter det att äktenskapet upplösts – Omfattas – Förordningen är inte tillämplig

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 1215/2012, artikel 1.2 a)

Artikel 1.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en sådan tvist som i den nationella domstolen, vilken avser avyttring efter en skilsmässa av lös egendom som makar, som är medborgare i en medlemsstat men som har hemvist i en annan medlemsstat, har förvärvat under äktenskapet inte omfattas av tillämpningsområdet för den förordningen, utan av området för makars förmögenhetsförhållanden och därmed omfattas av undantagen i artikel 1.2 a i den förordningen.

(se punkt 32 samt domslutet)