Language of document : ECLI:EU:C:2017:829

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 25ης Οκτωβρίου 2017 (*)

«Αίτηση αναιρέσεως – Παρέμβαση – Εμπιστευτική φύση»

Στην υπόθεση C-588/16 P,

με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2016,

Generics (UK) Ltd, με έδρα το Potters Bar (Ηνωμένο Βασίλειο), εκπροσωπούμενη από τους I. Vandenborre, advocaat, και T. Goetz, Rechtsanwalt,

αναιρεσείουσα,

όπου ο έτερος διάδικος είναι η:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τις F. Castilla Contreras και T. Vecchi καθώς και από τους B. Mongin και C. Vollrath, επικουρούμενους από την S. Kingston, barrister

καθής πρωτοδίκως,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ,

έχοντας υπόψη την πρόταση του εισηγητή δικαστή D. Šváby,

αφού άκουσε τη γενική εισαγγελέα J. Kokott,

εκδίδει την ακόλουθη

Διάταξη

1        Με την αίτησή της αναιρέσεως, η Generics (UK) Ltd (στο εξής: Generics) ζητεί την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2016, Generics (UK) κατά Επιτροπής (T‑469/13, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2016:454), με την οποία το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της περί μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως C(2013) 3803 τελικό της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2013, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 [ΣΛΕΕ] και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση AT/39226 – Lundbeck) (στο εξής: επίμαχη απόφαση), και το αίτημά της περί μειώσεως του ύψους του επιβληθέντος με την απόφαση αυτή προστίμου.

2        Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 28 Ιουλίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ζήτησε να παρέμβει στην υπόθεση C-588/16 P προς υποστήριξη των αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3        Κατόπιν της επιδόσεως της αιτήσεως παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου στους διαδίκους από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου, συμφώνως προς το άρθρο 131, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, το οποίο έχει εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1, η Generics υπέβαλε τις παρατηρήσεις της επ’ αυτής.

4        Με δικόγραφα που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 18 Αυγούστου και 21 Αυγούστου 2017, η Generics υποστήριξε, κατ’ αρχάς, ότι η αίτηση παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να απορριφθεί για τον λόγο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 130, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, το οποίο έχει εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1. Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβάνει ούτε μνεία της υποθέσεως στην οποία αναφέρεται ούτε τα αιτήματα προς υποστήριξη των οποίων ζητεί να παρέμβει ο παρεμβαίνων, πράγμα το οποίο είναι ιδιαιτέρως βλαπτικό για την Generics λόγω της εκπρόθεσμης καταθέσεως της αιτήσεως αυτής. Εν συνεχεία, τόνισε ότι, λαμβανομένης υπόψη της αιτήσεως παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου που κατατέθηκε στις 10 Μαρτίου 2017 στη συναφή υπόθεση C-591/16 P, Lundbeck κατά Επιτροπής, θεωρεί ότι δεν υπάρχει συμφέρον για την κατάθεση αιτήσεως παρεμβάσεως στην παρούσα υπόθεση, ιδίως εάν το Δικαστήριο αποφασίσει να μην προχωρήσει σε επ’ ακροατηρίου συζήτηση. Υποστήριξε επίσης ότι, σε περίπτωση διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, η παρέμβαση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πλήξει τα δικαιώματά της άμυνας. Τέλος, η Generics υποστήριξε ότι η παρούσα αίτηση παρεμβάσεως είχε ως σκοπό να παράσχει σε αυτό το κράτος μέλος τη δυνατότητα προσβάσεως σε στοιχεία του διοικητικού φακέλου της Επιτροπής, με σκοπό την άσκηση αγωγών αποζημιώσεως κατά της Generics ενώπιον των βρετανικών δικαστηρίων με πρωτοβουλία του National Health Service (εθνικού συστήματος υγείας, Ηνωμένο Βασίλειο) και του Secretary of State for Health (Υπουργού Υγείας, Ηνωμένο Βασίλειο).

5        Συναφώς, πρέπει να τονιστεί, πρώτον, ότι κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 40, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεμβαίνουν στις διαφορές που φέρονται ενώπιον του Δικαστηρίου χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογούν την ύπαρξη συμφέροντος για την επίλυση της εκκρεμούσας ενώπιόν του διαφοράς.

6        Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί της Generics που αφορούν την έλλειψη συμφέροντος του Ηνωμένου Βασιλείου να καταθέσει αίτηση παρεμβάσεως στην παρούσα υπόθεση και τους σκοπούς της αιτήσεως αναιρέσεως είναι άνευ σημασίας.

7        Δεύτερον, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η αίτηση παρεμβάσεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 28 Ιουλίου 2017 από το Ηνωμένο Βασίλειο πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 130, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, το οποίο έχει εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1. Ειδικότερα και εν αντιθέσει προς όσα υποστηρίζει η Generics, περιλαμβάνει μνεία της υποθέσεως στην οποία αναφέρεται καθώς και των αιτημάτων προς υποστήριξη των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο ζητεί να παρέμβει, ήτοι των αιτημάτων της Επιτροπής.

8        Τρίτον, ο ισχυρισμός της Generics περί προσβολής των δικαιωμάτων άμυνας λόγω της ενδεχόμενης παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου εν ουδεμία περιπτώσει μπορεί να ευδοκιμήσει ελλείψει οποιουδήποτε στοιχείου προβαλλόμενου προς στήριξή του.

9        Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η παρέμβαση του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνως προς το άρθρο 40, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το άρθρο 131, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, το οποίο έχει εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1.

10      Εντούτοις, λαμβανομένου υπόψη ότι η αίτηση παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου υποβλήθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 190, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, το οποίο έχει εφαρμογή στις αναιρέσεις, και πριν από την απόφαση περί ενάρξεως της προφορικής διαδικασίας, πρέπει, συμφώνως προς το άρθρο 40, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το άρθρο 129, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας, το οποίο έχει εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1, να επιτραπεί σε αυτό το κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του αποκλειστικώς κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, εφόσον διεξαχθεί τέτοια συζήτηση.

11      Στην περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο δεχθεί την αίτηση παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, η Generics ζήτησε επίσης από το Δικαστήριο να τύχουν εμπιστευτικής μεταχειρίσεως, έναντι αυτού του κράτους μέλους, ορισμένα εμπιστευτικά στοιχεία που την αφορούν και τα οποία περιέχονται στα εξής έγγραφα:

–        στην προσφυγή ακυρώσεως και στο υπόμνημα απαντήσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, που περιλαμβάνονται αντιστοίχως στα παραρτήματα A.3 και A.4 του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου,

–        στα παραρτήματα A.1, A.5, A.27 και A.32 της προσφυγής ακυρώσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου,

–        στα παραρτήματα B.1, B.2., B.4, B.10 και B.12 του υπομνήματος απαντήσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου,

–        στο παράρτημα E.4 των παρατηρήσεων της Επιτροπής σε σχέση με μέτρο διεξαγωγής αποδείξεων του Γενικού Δικαστηρίου,

–        στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου,

–        στα παραρτήματα A.2, A.7, A.9, A.10 και A.12 του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως τα οποία περιέχουν, αντιστοίχως, το εμπιστευτικό κείμενο της επίδικης αποφάσεως (παράρτημα A.2), συμφωνία αναπτύξεως και προμήθειας η οποία συνήφθη μεταξύ της Generics και της Schweizerhall Pharma International GmbH (παράρτημα A.7), δύο συμφωνίες περί διενέργειας συναλλαγών και προμήθειας μεταξύ της Generics και της Lundbeck Ltd (παραρτήματα A.9 και A.10) καθώς και ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την πρακτική για την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις (παράρτημα A.12).

12      Προς τούτο, διαβίβασε, ως παράρτημα στις παρατηρήσεις της επί της αιτήσεως παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, μη εμπιστευτικά κείμενα έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως όσο και των παραρτημάτων A.2, A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 και A.12 του δικογράφου αυτού που περιέχουν, αντιστοίχως, την επίδικη απόφαση (παράρτημα A.2), την προσφυγή ακυρώσεως που κατατέθηκε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (παράρτημα A.3), το υπόμνημα απαντήσεως που κατατέθηκε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (παράρτημα A.4), τις συμφωνίες που συνήφθησαν μεταξύ της Generics και της Schweizerhall Pharma International καθώς και μεταξύ της Generics και της Lundbeck (παραρτήματα A.7, A.9 και A.10) και, τέλος, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την πρακτική για την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις (παράρτημα A.12).

13      Εισαγωγικώς και όσον αφορά την αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως των παραρτημάτων A.1, A.5, A.27 και A.32 της προσφυγής ακυρώσεως της Generics ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, των παραρτημάτων B.1, B.2., B.4, B.10 και B.12 του υπομνήματος απαντήσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του παραρτήματος E.4 των παρατηρήσεων της Επιτροπής, που ήδη αναφέρθηκαν, πρέπει να τονιστεί ότι τα παραρτήματα αυτά δεν επισυνάπτονται στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως. Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των διαδικαστικών εγγράφων τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν στους παρεμβαίνοντες κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας, το οποίο έχει εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1.

14      Ως εκ τούτου, η αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως των παρατημάτων αυτών είναι άνευ αντικειμένου.

15      Όσον αφορά την αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως του παραρτήματος A.2 του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως που περιλαμβάνει το εμπιστευτικό κείμενο της επίμαχης αποφάσεως, πρέπει να υπομνησθεί ότι έχει ήδη τύχει εμπιστευτικής μεταχειρίσεως αυτή η μορφή της επίμαχης αποφάσεως έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου με διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 5ης Ιουλίου 2017, Lundbeck κατά Επιτροπής (C-591/16 P, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2017:532).

16      Κατόπιν της εν λόγω διατάξεως, πρέπει να αποφασισθεί ότι, σε αυτό το στάδιο της παρούσας διαδικασίας, μόνον το κείμενο αυτής της αποφάσεως όπως δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στην ιστοσελίδα της στις 19 Ιανουαρίου 2015, και επισυνάπτεται στην αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως της Generics, θα διαβιβασθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμφώνως προς το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας, το οποίο έχει εφαρμογή στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1.

17      Τέλος, όσον αφορά την αίτηση εμπιστευτικής μεταχειρίσεως, έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου, του δικογράφου αναιρέσεως στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως, καθώς και των παραρτημάτων του A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 και A.12, που μνημονεύονται στη σκέψη 11 της παρούσας διατάξεως, επιβάλλεται η διαπίστωση, επί τη βάσει και μόνον της αιτήσεως αυτής, ότι φαίνεται δικαιολογημένη η αιτούμενη μεταχείριση. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, να κοινοποιηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος, συμφώνως προς το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας, που εφαρμόζεται στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 190, παράγραφος 1, μόνον το μη εμπιστευτικό κείμενο των εγγράφων αυτών που μνημονεύονται στη σκέψη 12 της παρούσας διατάξεως.

 Επί των δικαστικών εξόδων

18      Κατά το άρθρο 137 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, το οποίο εφαρμόζεται στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου του 184, παράγραφος 1, το Δικαστήριο αποφασίζει για τα έξοδα με την απόφαση ή τη διάταξη που περατώνει τη δίκη.

19      Ως εκ τούτου, πρέπει να επιφυλαχθεί όσον αφορά τα δικαστικά έξοδα τα οποία συνδέονται με την παρέμβαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διατάσσει:

1)      Γίνεται δεκτή η αίτηση παρεμβάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην υπόθεση C‑588/16 P προς στήριξη των αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2)      Επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας να υποβάλει τις παρατηρήσεις του κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, εφόσον διεξαχθεί τέτοια συζήτηση.

3)      Μερίμνη του Γραμματέα, θα κοινοποιηθεί αντίγραφο όλων των διαδικαστικών εγγράφων στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, πλην του εμπιστευτικού κειμένου του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως της Generics (UK) Ltd καθώς και των εγγράφων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα A.2, A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 και A.12 του δικογράφου αυτού.

4)      Μερίμνη του Γραμματέα, θα κοινοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας το μη εμπιστευτικό κείμενο, έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως της Generics (UK) Ltd και των εγγράφων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 και A.12 του δικογράφου αυτού καθώς και το δημοσιευθέν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κείμενο του εγγράφου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα A.2 του εν λόγω δικογράφου.

5)      Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως περί εμπιστευτικής μεταχειρίσεως την οποία υπέβαλε η Generics (UK) Ltd όσον αφορά τα παραρτήματα A.1, A.5, A.27 και A.32 της προσφυγής ακυρώσεως της Generics (UK) Ltd ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παραρτήματα B.1, B.2, B.4, B.10 και B.12 του υπομνήματος απαντήσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το παράρτημα E.4 των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί μέτρου διεξαγωγής αποδείξεων του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6)      Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

(υπογραφές)


*      Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.