Language of document :

Žaloba podaná dne 15. září 2017 – PlasticsEurope v. ECHA

(Věc T-636/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: PlasticsEurope (Brusel, Belgie) (zástupci: R. Cana, E. Mullier a F. Mattioli, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že žaloba je přípustná a opodstatněná,

zrušil rozhodnutí ze dne 7. července 2017 o aktualizaci existujícího zápisu bisfenolu A v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy podle článku 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 396, 2006, s. 1, dále jen „nařízení REACH“),

uložil ECHA náhradu nákladů řízení,

nařídil jakékoli další opatření, které považuje za vhodné.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

První žalobní důvod vychází z porušení zásady právní jistoty žalovanou, protože uplatnila nekoherentní a nepředvídatelná kritéria pro posouzení údajných vlastností narušení endokrinního systému BPA pro lidské zdraví.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že žalovaná se dopustila zjevně nesprávného posouzení a porušila svou povinnost řádné péče:

žalovaná neprokázala, že BPA je látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém, při které se vědecky prokázáno, že pravděpodobně má závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, které vzbuzují stejné obavy, jako jsou obavy vyvolané používáním jiných látek vyjmenovaných v písmenech a) až e) článku 57 nařízení REACH, a to z toho důvodu, že žalovaná usilovala pouze prokázat, že BPA má údajně „vlastnosti endokrinních disruptorů“, že identifikace BPA nesplňuje kritéria stanovená v čl. 57 písm. f) nařízení REACH ani obecné zásady unijního práva, a konečně že se žalovaná dopustila zjevně nesprávného posouzení tím, že nezohlednila stanovení úrovně bezpečnosti jako relevantní skutečnost při posouzení BPA s ohledem na kritéria čl. 57 písm. f) nařízení REACH a

žalovaná nezohlednila všechny relevantní informace, a zejména studii CLARITY-BPA.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že sporné rozhodnutí zasahuje do zásad právní jistoty a zásady ochrany legitimního očekávání, když nezohlednilo očekávané studie, které byly uznány jako relevantní pro posouzení vlastností BPA narušujících endokrinní systém, zejména studii CLARITY-BPA, když nevzala v úvahu stanovení úrovně bezpečnosti jako relevantní skutečnost při stanovení stejné úrovně obav.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 57 písm. f) a článek 59 nařízení REACH, když identifikuje BPA jako látku vzbuzující velké obavy na základě kritérií uvedených v čl. 57 písm. f), jelikož toto ustanovení se vztahuje pouze na ty látky, které nebyly identifikovány podle článku 57 písm. a) až e).

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 2 odst. 8 písm. b) nařízení REACH, protože meziprodukty jsou zcela vyňaty podle hlavy VII a tudíž nespadají do působnosti článků 57 a 59 a povolení.

Šestý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu proporcionality, jelikož zahrnutí BPA do seznamu navrhovaných látek pro případ, že není meziproduktem, přesahuje míru toho, co je vhodné a nezbytné k dosažení sledovaného cíle a nepředstavuje méně omezující opatření, které je ECHA povinna uplatnit.

____________