Language of document :

Sag anlagt den 15. september 2017 – PlasticsEurope mod ECHA

(Sag T-636/17)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne R. Cana, E. Mullier, og F. Mattioli)

Sagsøgt: Det Europæiske Kemikalieagentur

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling og sagsøgeren gives medhold.

Den afgørelse, der blev offentliggjort den 7. juli 2017, om ajourføring af den eksisterende registrering af Bisphenol A på kandidatlisten som et særligt problematisk stof på grundlag af artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (EUT 2006, L 396, s. 1, »REACH-forordningen«) annulleres.

ECHA tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Der træffes andre eller yderligere foranstaltninger, som findes påkrævet.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført seks anbringender.

Med første anbringende anføres det, at sagsøgte tilsidesatte retssikkerhedsprincippet ved at anvende uensartede og uforudsete kriterier med henblik på at vurdere de ved Bisphenol A (herefter »BPA«) påståede hormonforstyrrende egenskaber for menneskers helbred.

Med andet anbringende anføres det, at sagsøgte foretog et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesatte sin pligt til omhu.

Sagsøgte undlod at fastslå, at BPA er et hormonforstyrrende stof, for hvilket der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger for menneskers sundhed eller miljøet, der er problematiske i samme grad som virkningerne af de andre stoffer, der er anført i artikel 57, litra a)-e), i REACH-forordningen, idet (i) sagsøgte kun søgte at fastslå, at BPA har påståede »hormonforstyrrende egenskaber«, (ii) identifikationen af BPA ikke opfylder kriterierne artikel 57, litra f), i REACH-forordningen og de generelle principper i EU-retten, og (iii) sagsøgte foretog et åbenbart urigtigt skøn ved at undlade at tage hensyn til fastsættelsen af et sikkert niveau som et relevant forhold ved vurderingen af BPA i forhold til kriterierne i artikel 57, litra f), i REACH-forordningen.

Sagsøgte undlod at tage alle relevante oplysninger i betragtning og navnlig CLARITY-BPA-studiet.

Med tredje anbringende anføres det, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning ved at undlade at tage hensyn til forventede studier, der var anerkendt som værende relevante for vurderingen af BPA’s påståede hormonforstyrrende egenskaber og navnlig CLARITY-BPA-studiet, og ved ikke at tage hensyn til fastsættelsen af et sikkert niveau som et relevant forhold ved fastsættelsen af den tilsvarende grad af betænkelighed.

Med fjerde anbringende anføres det, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter artikel 59 og artikel 57, litra f), i REACH-forordningen ved at identificere BPA som et særligt problematiske stof på grundlag af de kriterier, der henvises til i artikel 57, litra f), eftersom artikel 57, litra f), alene omfatter stoffer, der endnu ikke er blevet identificeret under artikel 57, litra a)-e).

Med femte anbringende anføres det, at den anfægtede afgørelse er i strid artikel 2, stk. 8, litra b), i REACH-forordningen, eftersom mellemprodukter er undtaget fra hele afsnit VII og således falder uden for anvendelsesområdet for artikel 57 og 59 og uden for området for godkendelse.

Med sjette anbringende anføres det, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter proportionalitetsprincippet, idet optagelsen af BPA på kandidatlisten, når det ikke er et mellemprodukt, overskrider grænserne for, hvad der er passende og nødvendigt for at opnå det tilsigtede mål og ikke er den mindst bebyrdende foranstaltning, som ECHA kunne have anvendt.

____________