Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 15. septembrī – PlasticsEurope/ECHA

(lieta T-636/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: PlasticsEurope (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – R. Cana, E. Mullier, un F. Mattioli, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Prasītājas prasījumi:

Prasītāja lūdz Tiesu:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt 2017. gada 7. jūlijā publicēto lēmumu pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (OV 2006, L 396, 1. lpp., turpmāk tekstā – “REACH regula”), 57. panta f) punktu, atjaunināt esošo Bisphenol A iekļaušanu kandidātvielu sarakstā kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas;

piespriest ECHA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un;

noteikt iespējamus citus vai papildu pasākumus taisnīguma nolūkos.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja, piemērodama nesaskanīgus un neparedzamus kritērijus apgalvoto BPA endokrīno sistēmu noārdošo (“ESN”) īpašību cilvēka veselībai novērtēšanā, esot pārkāpusi tiesiskās noteiktības principu.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un pārkāpusi savu rūpības pienākumu.

Atbildētāja neesot pierādījusi, ka BPA ir endokrīno sistēmu noārdoša viela, attiecībā uz kuru ir zinātniski pierādījumi par to, ka tā var izraisīt nopietnu ietekmi uz cilvēku veselību vai apkārtējo vidi, izraisot tādas pašas bažas kā citas REACH regulas 57. panta a) līdz e) apakšpunktā uzskaitītās vielas, ņemot vērā, ka i) atbildētāja esot vienīgi centusies pierādīt, ka BPA ir apgalvotas “endokrīno sistēmu noārdošas” īpašības, ii) BPA apzināšana neatbilstotot REACH regulas 57. panta f) punktā noteiktajiem kritērijiem un Savienībs tiesību vispārējiem principiem, un iii) atbildētāja esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo neesot ņēmusi vērā droša līmeņa atvasināšanu kā būtisku faktoru BPA novērtēšanā atbilstoši REACH regulas 57. panta f) punktam, un

atbildētāja neesot ņēmusi vērā visu būtisko informāciju un it īpaši CLARITY-BPA pētījumu.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot tikuši pārkāpti tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi, jo neesot ņemti vērā sagaidāmie pētījumi, kuri tika uzskatīti par būtiskiem, vērtējot apgalvotās BPA ESN īpašības, it īpaši CLARITY-BPA pētījums, un tādēļ, ka neesot ņemta vērā droša līmeņa atvasināšana kā būtisks faktors, lai konstatētu atbilstošu bažu līmeni.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāpts REACH regulas 59. pants un 57. panta f) punkts, jo, pamatojoties uz 57. panta f) punktā norādītajiem kritērijiem, BPA ir identificēts kā viela, kas rada ļoti lielas bažas, jo 57. panta f) punkts attiecoties vienīgi uz vielām, kuras vēl nav tikušas apzinātas atbilstoši 57. panta a) līdz e) punktam.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pārkāpts REACH regulas 2. panta 8. punkta b) apakšpunkts, jo VII sadaļa uz starpproduktiem neattiecoties, tādēļ tie esot ārpus 57. un 59. panta tvēruma un atļaujas saņemšanas tvēruma.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā esot pārkāpts samērīguma princips, jo BPA iekļaušana kandidātvielu sarakstā, kad tā nav starpviela, pārsniedzot to, kas ir atbilstošs un nepieciešams, lai sasniegtu iecerēto mērķi, un neesot mazāk apgrūtinošais pasākums, ko varētu būt izvēlējusies aģentūra.

____________