Language of document :

Acțiune introdusă la 15 septembrie 2017 – PlasticsEurope/ECHA

(Cauza T-636/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: R. Cana, E. Mullier și F. Mattioli, avocați)

Pârâtă:

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea admisibilității și temeiniciei acțiunii;

anularea deciziei, publicată la 7 iulie 2017, de a actualiza intrarea existentă pentru Bisphenol A în lista substanțelor candidate ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul articolului 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (JO 2006, L 396, p. 1, Ediție specială 13/vol. 60, p. 3, denumit în continuare „Regulamentul REACH”);

obligarea ECHA la plata cheltuielilor de judecată și

impunerea oricăror alte măsuri necesare.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea de către pârâtă a principiului securității juridice prin aplicarea unor criterii incoerente și imprevizibile pentru a evalua pretinsele proprietăți de afectare a sistemului endocrin (denumite în continuare „ASE”) pentru sănătatea umană ale BPA.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că pârâta a săvârșit o eroare vădită de apreciere și și-a încălcat obligația de diligență.

Pârâta nu a dovedit că PBA este o substanță care afectează sistemul endocrin pentru care există dovezi științifice ale unor probabile efecte grave asupra sănătății umane și a mediului, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel pentru alte substanțe enumerate la literele (a)-(e) ale articolului 57 din Regulamentul REACH, având în vedere că (i) pârâta a urmărit numai stabilirea faptului că BPA are pretinse „proprietăți de afectare a sistemului endocrin”, (ii) identificarea BPA nu respectă criteriile prevăzute în articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH și principiile generale ale dreptului Uniunii și (iii) pârâta a săvârșit o eroare vădită de apreciere prin faptul că nu a considerat stabilirea unui nivel de siguranță un factor relevant pentru evaluarea BPA în raport cu criteriile articolului 57 litera (f) din Regulamentul REACH și

pârâta nu a luat în considerare toate informațiile relevante și în special studiul CLARITY-BPA.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a principiilor securității juridice și protecției încrederii legitime prin neluarea în considerare a unor studii așteptate care erau recunoscute drept relevante pentru evaluarea pretinselor proprietăți ASE ale BPA și în special a studiului CLARITY-BPA și prin faptul că nu a considerat stabilirea unui nivel de siguranță un factor relevant pentru determinarea nivelului de îngrijorare echivalent.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a articolului 59 și a articolului 57 litera (f) din Regulamentul REACH prin identificarea BPA drept o substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită pe baza criteriilor vizate în articolul 57 litera (f), întrucât articolul 57 litera (f) acoperă numai substanțele care nu au fost încă identificate în temeiul articolului 57 literele (a)-(e).

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a articolului 2 alineatul (8) litera (b) din Regulamentul REACH întrucât intermediarii sunt exceptați de la titlul VII în ansamblul său și nu intră astfel în domeniul de aplicare al articolelor 57 și 59 și în domeniul de aplicare al autorizării.

Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea de către decizia atacată a principiului proporționalității, întrucât includerea BPA în lista substanțelor candidate atunci când este un neintermediar depășește limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru atingerea obiectivului urmărit și nu este măsura cea mai puțin constrângătoare la care ar fi putut să recurgă agenția.

____________