Language of document :

Иск, предявен на 27 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-569/17)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: T. Scharf, G. von Rintelen и I. Galindo Martín)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

да се обяви, че като не е приело най-късно до 21 март 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобрази с Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/20101 , или във всички случаи, като не е уведомило Комисията за посочените разпоредби, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по силата на член 42, параграф 1 от посочената директива;

на основание на член 260, параграф 3 ДФЕС да се наложи на Кралство Испания периодична имуществена санкция в размер на 105.991,60 EUR, считано от постановяване на съдебното решение, с което се обявява неизпълнението на задължението за приемане на съответните разпоредби за съобразяване с Директива 2014/17/ЕС, или във всички случаи — на задължението за уведомяване на Комисията за приемането им;

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

По силата на член 42, параграф 2 от Директива 2014/17/ЕС до 21 март 2016 г. държавите членки са длъжни да приемат необходимите национални мерки за съобразяване на вътрешното право със задълженията, произтичащи от посочената директива. Тъй като Кралство Испания не е уведомило Комисията за транспонирането на директивата, тази институция решава да предяви иск срещу него пред Съда.

В рамките на исковата си молба Комисията предлага Съдът да наложи на Кралство Испания периодична имуществена санкция в размер на 105.991,60 EUR. Размерът на тази периодична имуществена санкция е изчислен с оглед на тежестта и продължителността на нарушението, както и на възпиращото действие на санкцията в зависимост от платежоспособността на посочената държава членка.

____________

1 ОВ L 60, 2014 г., стр.34.