Language of document :

Žaloba podaná dne 27. září 2017 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-569/17)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: T. Scharf, G. von Rintelen a I. Galindo Martín, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Španělské království tím, že do 21. března 2016 nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/20101 , nebo je v každém případě neoznámila Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 42 odst. 1 směrnice;

uložil v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU Španělskému království denní penále ve výši 105 991,60 EUR s účinností ode dne vyhlášení rozsudku, kterým se konstatuje nesplnění povinnosti přijmour, nebo v každém případě oznámit Komisi předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí 2014/17/EU;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 42 odst. 2 směrnice 2014/17/EU měly členské státy povinnost přijmout předpisy nezbytné k přizpůsobení vnitrostátního práva povinnostem vyplývajícím z uvedené směrnice do 21. března 2016. Vzhledem k tomu, že Španělské království neoznámilo provedení směrnice, rozhodla se Komise předložit věc Soudnímu dvoru.

V žalobě Komise navrhuje, aby Soudní dvůr uložil Španělskému království denní penále ve výši 105 991,60 EUR. Výše tohoto penále byla vypočtena s ohledem na závažnost a dobu trvání protiprávního stavu a na odrazující účinek v závislosti na platební schopnosti uvedeného členského státu.

____________

1 Úř. věst. 2014, L 60, s. 1