Language of document :

Sag anlagt den 27. september 2017 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-569/17)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved T. Scharf, G. von Rintelen og I. Galindo Martín, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 1 , idet det ikke senest den 21. marts 2016 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, og ikke har givet Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser.

Kongeriget Spanien pålægges i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF at betale dagbøder på 105 991,60 EUR med virkning fra datoen for afsigelsen af den dom, hvorved det fastslås, at forpligtelsen til at vedtage eller under alle omstændigheder at meddele Kommissionen de bestemmelser, der er nødvendige for at opfylde direktiv 2014/17/EU, er blevet tilsidesat.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Medlemsstaterne var forpligtede til senest den 21. marts 2016 i henhold til artikel 42, stk. 2, i direktiv 2014/17/EU at træffe de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse national ret til forpligtelserne i dette direktiv. Henset til, at Kongeriget Spanien ikke har givet meddelelse om gennemførelsen af direktivet, har Kommissionen besluttet at anlægge sag ved Domstolen.

Kommissionen har til støtte for søgsmålet nedlagt påstand om, at Domstolen pålægger Kongeriget Spanien at betale en dagbøde på 105 991,60 EUR. Beløbet er blevet beregnet under hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed og til den afskrækkende virkning i forhold til den nævnte medlemsstats betalingsevne.

____________

1 EUT 2014, L 60, s. 34.