Language of document :

2017 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-569/17)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Scharf, G. von Rintelen ir I. Galindo Martín

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad iki 2016 m. kovo 21 d. nepriėmusi 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/20101 , nuostatas įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kuriuo atveju apie juos nepranešusi Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė pagal minėtos direktyvos 42 straipsnio 1 dalį jai tenkančių pareigų;

vadovaujantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Ispanijos Karalystei 105 991,60 EUR už dieną periodinę baudą, skaičiuojamą nuo sprendimo, kuriuo konstatuojamas pareigos priimti Direktyvos 2014/17/ES nuostatas įgyvendinančius teisės aktus arba bet kuriuo atveju apie juos pranešti Komisijai neįvykdymas, paskelbimo dienos.

priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Direktyvos 2017/17/ES 42 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vėliausiai iki 2016 m. kovo 21 d. valstybės narės turėjo imtis šios direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių. Kadangi Ispanijos Karalystė nepranešė apie direktyvos nuostatų perkėlimą, Komisija nusprendė Teisingumo Teismui pateikti ieškinį.

2.    Savo ieškinyje Komisija prašo Teisingumo Teismo skirti Ispanijos Karalystei 105 991,60 EUR dydžio už dieną periodinę baudą. Šios periodinės baudos suma apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą ir trukmę ir siekiant atgrasomojo poveikio atsižvelgiant į minėtos valstybės narės mokumą.

____________

1 OL L 60, 2014, p. 34, klaidų ištaisymas OL L 246, 2015 9 23, p. 11.