Language of document :

Acțiune introdusă la 27 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-569/17)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Scharf, G. von Rintelen și I. Galindo Martín, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Să se declare că Regatul Spaniei, prin neadoptarea, până la 21 martie 2016, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/20101 sau în orice caz, prin faptul că nu a comunicat Comisiei actele menționate, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 42 alineatul (1) din directiva menționată;

aplicarea unei penalități zilnice cu titlu cominatoriu de 105 991,60 euro Regatului Spaniei, în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE, cu efect de la data pronunțării hotărârii prin care se constată neîndeplinirea obligației de a adopta, sau în orice caz, de a comunica Comisiei actele necesare pentru a se conforma Directivei 2014/17/UE;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Statele membre sunt obligate în temeiul articolului 42 alineatul (2) din Directiva 2014/17/UE să adopte măsuri naționale necesare pentru transpunerea acesteia în dreptul intern cel mai târziu la 21 martie 2016. Având în vedere că Regatul Spaniei nu a comunicat transpunerea directivei, Comisia a decis să sesizeze Curtea.

În acțiunea formulată, Comisia solicită Curții aplicarea unei penalități zilnice cu titlu cominatoriu de 105 991,60 euro Regatului Spaniei. Cuantumul acestei penalități cu titlu cominatoriu a fost calculat ținând seama de gravitatea și de durata încălcării și de efectul disuasiv în funcție de capacitatea de plată a statului membru respectiv.

____________

1 JO 2014L 60, p. 34.