Language of document :

Talan väckt den 27 september 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-569/17)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Scharf, G. von Rintelen och I. Galindo Martín)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/20101 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

med stöd av artikel 260.3 FEUF förplikta Konungariket Spanien att betala löpande vite med 105 991,60 euro per dag, från och med dagen för meddelandet av den dom i vilken det fastställs att Spanien har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att anta åtgärder för att införliva direktiv 2014/17/EU, eller i vart fall har underlåtit att underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.     Medlemsstaterna var enligt artikel 42.2 i direktiv 2014/17/EU skyldiga att anta     de nationella bestämmelser som är nödvändiga för att införliva direktivet i     nationell rätt senast den 21 mars 2016. Konungariket Spanien har inte     underrättat kommissionen om införlivandebestämmelserna och kommissionen     har därför beslutat att väcka talan vid domstolen.

2.    Kommissionen har yrkat att domstolen ska förplikta Konungariket Spanien att     betala löpande vite med 105 991,60 euro. Vitesbeloppet har, med hänsyn till     den aktuella medlemsstatens betalningsförmåga, beräknats med beaktande av     fördragsbrottens svårhetsgrad, den tid som det pågått och den avskräckande     verkan.

____________

1 EUT L 60, 2014, s. 35.