Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2017. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Stefan Rudigier

(predmet C-518/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Stefan Rudigier

Druga stranka u revizijskom postupku: Salzburger Verkehrsverbund GmbH

Prethodna pitanja

Je li članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1370/20071 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika primjenjiv i u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluga sukladno članku 5. stavku 1. drugoj rečenici ove uredbe za usluge prijevoza putnika autobusom sukladno jednom od postupaka predviđenih direktivama o javnoj nabavi (Direktiva 2004/17/EZ ili 2004/18/EZ)?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Dovodi li povreda obveze da se najmanje jednu godinu prije objave poziva na dostavu ponuda objavi podatke sadržane u članku 7. stavku 2. točkama (a) do (c) Uredbe (EZ) br. 1370/2007 do toga da natječaj koji je proveden bez takve objave jednu godinu prije objave poziva, ali je prema članku 5. stavku 1. drugoj rečenici ove uredbe proveden prema postupku u skladu s direktivama o javnoj nabavi, treba smatrati nezakonitim?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje:

Protivi li se propisima prava Unije koji se primjenjuju na javnu nabavu nacionalno zakonodavstvo prema kojemu se može odustati od ukidanja natječaja koji prema članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 89/665/EEZ2 zbog nepostojanja objave sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe br. 1370/2007 treba smatrati nezakonitim ako nezakonitost nije znatno utjecala na ishod postupka javne nabave jer je operater na kojeg se odnosila mogao na vrijeme djelovati i nije bilo narušavanja tržišnog natjecanja?

____________

1     Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, SL L 315, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 96.)

2     Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima, SL L 395, str. 33. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 6., str. 3. i ispravak SL 2016., L 63, str. 44.))