Language of document :

Rettens dom af 5. oktober 2017 – Mabrouk mod Rådet

(Sag T-175/15) 1

(Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien – foranstaltninger truffet over for personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af statsmidler, og over for personer og enheder, der er knyttet til dem – indefrysning af midler – liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler – opretholdelse af opførelsen af sagsøgerens navn – utilstrækkeligt faktuelt grundlag – åbenbart urigtigt skøn – retlig fejl – ejendomsret – princippet om god forvaltningsskik – rimelig sagsbehandlingstid – uskyldsformodning – anmodning om tilpasning – bekræftende retsakt – afvisning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunesien) (ved advokaterne J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay og solicitor S. Crosby)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved A. de Elera-San Miguel Hurtado og G. Étienne, derefter ved A. de Elera-San Miguel Hurtado, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand i henhold til artikel 263 TEUF om annullation af Rådets afgørelse (FUSP) 2015/157 af 30. januar 2015 om ændring af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (EUT 2015, L 26, s. 29), for så vidt som den vedrører sagsøgeren, af Rådets afgørelse af 16. november 2015 om at afslå sagsøgerens anmodning af 29. maj 2015 om, at hans navn blev fjernet fra listen i bilaget til Rådets afgørelse 2011/72/FUSP af 31. januar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (EUT 2011, L 28, s. 62), og af Rådets afgørelse (FUSP) 2016/119 af 28. januar 2016 om ændring af afgørelse 2011/72 (EUT 2016, L 23, s. 65), for så vidt som den vedrører sagsøgeren.

Konklusion

1)    Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)    Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger.

____________

1 EUT C 236 af 20.7.2015.