Language of document :

Vispārējās tiesas 2017. gada 5. oktobra spriedums – Mabrouk/Padome

(lieta T-175/15) 1

Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā – Pasākumi, kas vērsti pret personām, kuras ir atbildīgas par valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un ar tām saistītām personām un vienībām – Līdzekļu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu iesaldēšana – Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā – Faktiskā pamata nepietiekamība – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Kļūda tiesību piemērošanā – Tiesības uz īpašumu – Labas pārvaldības princips – Saprātīgs lietas izspriešanas termiņš – Nevainīguma prezumpcija – Pieteikums par grozīšanu – Apstiprinošs akts – Nepieņemamība

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisa, Tunisija) (pārstāvji – J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, advokāti, un S. Crosby, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji A. de Elera-San Miguel Hurtado un G. Étienne, vēlāk – A. de Elera-San Miguel Hurtado)

Priekšmets

Prasība atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Padomes 2015. gada 30. janvāra Lēmumu (KĀDP) 2015/157, ar kuru groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV 2015, L 26, 29. lpp.), ciktāl tas attiecas uz prasītāju, Padomes 2015. gada 16. novembra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja 2015. gada 29. maija lūgums svītrot viņa vārdu no Padomes 2011. gada 31. janvāra Lēmumam 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV 2011, L 28, 62. lpp.), pievienotā saraksta, un Padomes 2016. gada 28. janvāra Lēmumu (KĀDP) 2016/119, ar kuru groza Lēmumu 2011/72 (OV 2016, L 23, 65. lpp.), ciktāl tas attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 236, 20.7.2015.