Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 28. septembra 2017 – Openbaar Ministerie/Samet Ardic

(vec C-571/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Openbaar Ministerie

Odporca: Samet Ardic

Prejudiciálna otázka

Ak bola vyžiadaná osoba právoplatne uznaná za vinnú v konaní, ktoré sa uskutočnilo v jej prítomnosti, a bola odsúdená na trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, predstavuje následné konanie, v rámci ktorého súd v neprítomnosti vyžiadanej osoby nariadi zrušenie tohto podmienečného odkladu z dôvodu, že táto osoba porušuje podmienky odkladu a vyhýba sa dohľadu zo strany probačného úradníka, „konanie, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia“, v zmysle článku 4a rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV1 ?

____________

1     Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).