Language of document :

12. oktoobril 2017 esitatud hagi – Austria Vabariik versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-591/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Austria Vabariik (esindaja: G. Hesse)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

Saksamaa Liitvabariik on rikkunud ELTL artikleid 18, 34, 56 ja 92, kuna ta on 8. juuni 2015. aasta infrastruktuuri kasutustasu seadusega (BGBl. I, lk 904), 18. mai 2017. aasta seaduse (BGBl. I, lk 1218) artikli 1 redaktsioonis, näinud ette sõiduautodelt tasu võtmise ning samas vabastanud selle tasu maksmisest Saksamaal registreeritud sõiduautode omanikud vastavalt 26. septembri 2002. aasta redaktsioonis sõidukimaksu seadusesse (BGBl. I, lk 3818) 8. juuni 2015. aasta teise liiklusmaksumuutmisseadusega (BGBl. I, lk 901) sisse viidud ja viimati 6. juuni. 2017. aasta seadusega teise liiklusmaksumuutmisseaduse muutmise kohta (BGBl. I, lk 1493) muudetud maksuvabastusele;

mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Kaudne diskrimineerimine kodakondsuse alusel, mis on tingitud sellest, et Saksamaal registreeritud sõiduautode omanikele kompenseeritakse infrastruktuuri kasutustasu maksuvabastuse kaudu

Infrastruktuuri kasutustasu seadus kohustab kõiki Saksamaa kiirteedevõrgu kasutajaid maksma infrastruktuuri kasutustasu, mille suurus sõltub sõiduki heitgaasiklassist. Saksamaa residendist teedekasutajad saavad aga sõidukimaksu seaduses ette nähtud maksuvabastuse kaudu vähemalt sama summa tagasi. Ajaline ja sisuline seos infrastruktuuri kasutustasu ja sõidukimaksust (vähemalt) sama summa ulatuses maksuvabastuse tegemise vahel viib selleni, et infrastruktuuri kasutustasu maksavad tegelikult ainult välismaised teedekasutajad.

Austria Vabariik leiab, et mõlemat meedet tuleb nende ajalise ja sisulise seotuse tõttu hinnata liidu õiguse alusel koos. Need õigusnormid toovad kaasa kaudse diskrimineerimise kodakondsuse alusel, mis ELTL artikli 18 kohaselt peab olema põhjendatud. Austria Vabariigi hinnangul ei ole välismaiste sõidukijuhtide diskrimineerimine põhjendatud. Järelikult on tegemist ELTL artikli 18 rikkumisega.

Kaudne diskrimineerimine kodakondsuse alusel, mis on tingitud infrastruktuuri kasutustasu korraldusest

Oma- ja välismaiste teedekasutajate ebavõrdne kohtlemine tuleneb ka sellest, et infrastruktuuri kasutustasu maksmise kohustuse täitmist kontrollitakse ja sanktsioone selle maksmata jätmise või ebakorrektse maksmise eest kohaldatakse enamasti välismaiste sõidukijuhtide puhul, sest Saksamaa sõidukijuhtidelt võetakse infrastruktuuri kasutustasu automaatselt.

ELTL artiklite 34 ja 56 rikkumine

Austria Vabariigi hinnangul on rikutud ka kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust, kuna kõnesolevad õigusnormid mõjutavad kaupade piiriülest kättetoimetamist väikeste, alla 3,5 tonnise registrimassiga mootorsõidukitega, millele kohaldub infrastruktuuri kasutustasu, ning teenuste osutamist mitteresidentide poolt ja teenuste osutamist mitteresidentidele. Seetõttu tuleb neid õigusnorme – lisaks juba kirjeldatud diskrimineerimisele – pidada ka põhivabaduste lubamatuks piiranguks, mis ei saa olla põhjendatud.

ELTL artikli 92 rikkumine

Veel rikuvad kõnealused õigusnormid ELTL artiklit 92, kuna need laienevad ka ärilisele bussitranspordile ja kaubaveole alla 3,5 tonniste mootorsõidukitega. ELTL artikkel 92 ei näe ette põhjendamisvõimalust, mistõttu tähendab ELTL artikli 92 alusel diskrimineerimise esinemine seda, et kõnealused õigusnormid on liidu õigusega vastuolus.

____________