Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 26. září 2017 – „Bene Factum“ UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-567/17)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: „Bene Factum“ UAB

Odpůrce: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžné otázky

Musí být čl. 27 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 92/83/EHS1 ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů vykládán v tom smyslu, že se použije na veškeré výrobky, které v souladu s jejich základním (přímým) zamýšleným využitím nejsou určeny pro lidskou spotřebu, a to bez ohledu na skutečnost, že některé osoby spotřebovávají kosmetické výrobky a výrobky osobní hygieny, jako jsou výrobky dotčené v projednávané věci, jako alkoholické nápoje za účelem vyvolání stavu opojenosti?

Má na odpověď na první otázku vliv okolnost, že osoba, která dovážela dotčené výrobky z členského státu, věděla, že výrobky obsahující denaturovaný etylalkohol, vyráběné na její objednávku a dodávané (prodávané) dalšími osobami konečným spotřebitelům v Litvě, jsou některými osobami spotřebovávány jako alkoholické nápoje, a s ohledem na tuto skutečnost tyto výrobky vyráběla a označovala tak, aby dosáhla jejich co nejvyššího prodeje?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 316, s. 21; Zvl. vyd. 09/01, s. 206.