Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 26. septembra 2017 – „Bene Factum“ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(vec C-567/17)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a odvolateľka: „Bene Factum“ UAB

Žalovaný a odporca: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 27 ods. 1 písm. b) smernice Rady 92/83/EHS1 z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na akékoľvek výrobky, ktoré v súlade s ich základným (priamym) plánovaným použitím (konzumáciou) nie sú určené na ľudskú spotrebu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že niektorí jednotlivci konzumujú kozmetické výrobky a výrobky osobnej hygieny ako alkoholické nápoje s cieľom uviesť sa do stavu opitosti?

Má na odpoveď na prvú otázku vplyv skutočnosť, že osoba, ktorá dovážala predmetné výrobky z členského štátu vedela, že výrobky obsahujúce denaturovaný etylalkohol, vyrábané na základe jej objednávky a dodávané (predávané) konečným spotrebiteľom v Litve inými osobami, konzumujú niektorí jednotlivci ako alkoholické nápoje a s prihliadnutím na túto skutočnosť vyrábala a označovala tieto výrobky s cieľom predať čo najväčšie množstvo?

____________

1 Ú. v. ES L 316, 1992, s. 21; Mim. vyd. 09/001, s. 206.