Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 26 september 2017 – Bene Factum UAB mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-567/17)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bene Factum UAB

Motpart: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 27.1 b i rådets direktiv 92/83/EEG1 av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker tolkas så, att den är tillämplig på varor som inte är avsedda för konsumtion enligt deras grundläggande (direkta) avsedda användning (konsumtion), oavsett den omständigheten att vissa individer konsumerar sådan kosmetika och sådana kroppsvårdsprodukter som det är fråga om i förevarande fall såsom alkoholdrycker i berusningssyfte?

2.    Påverkas svaret på den första frågan av den omständigheten att den person som importerade de aktuella varorna från en medlemsstat visste att de varor som innehåller denaturerad etylalkohol, vilka har tillverkats på beställning av denna person och levererats (sålts) till slutkonsumenter i Litauen av andra personer, konsumeras av vissa individer såsom alkoholdrycker och att personen, vid tillverkningen och märkningen av dessa varor, således tog denna omständighet i beaktande, eftersom syftet var att sälja så många varor som möjligt?

____________

1 EGT 1992 L 316, s. 21.