Language of document :

Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 22 септември 2017 г. — 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet

(Дело C-555/17)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: 2M-Locatel A/S

Ответник: Skatteministeriet

Преюдициален въпрос

Следва ли Комбинираната номенклатура в Общата митническа тарифа съгласно приложение 1 към Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията от 17 октомври 2006 година1 за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/872 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 301, 2006 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 21, стр. 3),

i)    позиция 8528, подразделение „Приемници на видеофонични сигнали (видеотунери)“,

ii)    подпозиция 8528 71 13 и

iii)    подпозиция 8528 71 90,

да се тълкува в смисъл, че продукт, който отговаря на описанието на продуктите в подпозиция 8528 71 13 и позволява приемането, декодирането и обработването на пряко излъчвани телевизионни сигнали чрез интернет технология, но не и приемането, декодирането и обработването на пряко излъчвани телевизионни сигнали чрез антена, кабелна телевизия или сателит, следва да се класира в подпозиция 8528 71 13, подпозиция 8528 71 90 или в друга подпозиция?

____________

1 ОВ L 301, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 21, стр. 3.

2 ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3.