Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 22. september 2017, 2M-Locatel A/S mod Skatteministeriet

(Sag C-555/17)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Sagsøger: 2M-Locatel A/S

Sagsøgte: Skatteministeriet

Præjudicielt spørgsmål

Skal i den Kombinerede Nomenklatur i Den Fælles Toldtarif, som affattet ved bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/20061 af 17. oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/872 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif,

(i) underopdelingen "--- Videotunere" af hovedposition 8528,

(ii) underposition 8528 71 13 samt

(iii) underposition 8528 71 90

fortolkes således, at en vare, som opfylder varebeskrivelsen i underposition 8528 71 13, og som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle Live TV-fjernsynssignaler transmitteret via internetteknologi, men ikke til at modtage, indstille og behandle Live TV-fjernsynssignaler transmitteret via sendemast, kabel-tv eller satellit, skal tariferes i underposition 8528 71 13, i underposition 8528 71 90 eller i en tredje underposition?

____________

1 EUT 2006 L 301, s. 1

2 EFT 1987 L 256, s. 1