Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 22.9.2017 – 2M-Locatel A/S v. Skatteministeriet

(Asia C-555/17)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: 2M-Locatel A/S

Vastaaja: Skatteministeriet

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhdistettyä nimikkeistöä yhteisessä tullitariffissa, sellaisena kuin se on vahvistettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/871 liitteen I muuttamisesta 17.10.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1549/20062 liitteessä I,

(i)    nimikkeen 8528 alajakoa ”– – videovirittimet”,

(ii)    alanimikettä 8528 71 13 sekä

(iii)    alanimikettä 8528 71 90

tulkittava siten, että tavara, joka vastaa alanimikkeen 8528 71 13 tavarankuvausta ja joka kykenee vastaanottamaan, avaamaan ja käsittelemään internet-teknologian avulla välitettyjä Live TV -televisiosignaaleja mutta ei kykene vastaanottamaan, avaamaan eikä käsittelemään antennin, kaapelitelevision tai satelliittin välityksellä välitettyjä Live TV-televisiosignaaleja, on luokiteltava alanimikkeeseen 8528 71 13, alanimikkeeseen 8528 71 90 tai johonkin kolmanteen alanimikkeeseen

____________

1 EYVL 1987, L 256, s. 1.

2 EUVL 2006, L 301, s. 1.