Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2017. uputio Østre Landsret (Danska) – 2M-Locatel A/S protiv Skatteministeriet

(predmet C-555/17)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: 2M-Locatel A/S

Tuženik: Skatteministeriet

Prethodna pitanja

Treba li kombiniranu nomenklaturu iz Zajedničke carinske tarife, sadržanu u Prilogu I. Uredbi Komisije (EZ) br. 1549/2006 od 17. listopada 2006.1 o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/872 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi,

(i.)    pododjeljak „---Video prijamnici (tjuneri)” tarifnog broja 8528,

(ii.)    podbroj 8528 71 13 i

(iii.)    podbroj 8528 71 90

tumačiti na način da proizvod koji odgovara opisu iz podbroja 8528 71 13 i koji može primati, dekodirati i obrađivati televizijske signale koji se prenose internetskom tehnologijom, ali ne i televizijske signale koji se prenose antenom, kabelskom televizijom ili satelitom, treba klasificirati pod podbrojem 8528 71 13, podbrojem 8528 71 90 ili pod nekim drugim podbrojem?

____________

1 SL 2006., L 301, str. 1.

2 SL 1987., L 256, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.)