Language of document :

2017 m. rugsėjo 22 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet

(Byla C-555/17)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: 2M-Locatel A/S

Atsakovė: Skatteministeriet

Prejudiciniai klausimai

Ar bendrojo muitų tarifo kombinuotos nomenklatūros, įtvirtintos 2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2006, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo1 I priedą2 , I priede,

i)    tarifinės pozicijos 8528 poskyris „imtuviniai vaizdo derintuvai (tiuneriai)“,

ii)    tarifinė subpozicija 8528 71 13 ir

iii)    tarifinė subpozicija 8528 71 90

turi būti aiškinami taip, kad prekė, atitinkanti tarifinėje subpozicijoje 8528 71 13 pateiktą apibrėžtį, leidžianti priimti, dekoduoti ir apdoroti tiesiogiai internetu transliuojamos televizijos signalus, bet ne radijo dažniu, kabeliais ar palydoviniu ryšiu perduodamus signalus, turi būti priskirta prie subpozicijos 8528 71 13, subpozicijos 8528 71 90 ar prie kitos subpozicijos?

____________

1 OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382.

2 OL L 301, 2006, p. 1.