Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 22 september 2017 – 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet

(Zaak C-555/17)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Østre Landsret

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: 2M-Locatel A/S

Verwerende partij: Skatteministeriet

Prejudiciële vraag

Moeten in de gecombineerde nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1549/20061 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2658/872 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief,

(i)    de rubriek „– – – videotuners” van post 8528,

(ii)    postonderverdeling 8528 71 13 en

(iii)    postonderverdeling 8528 71 90

aldus worden uitgelegd dat een goed dat beantwoordt aan de bij postonderverdeling 8528 71 13 horende omschrijving en dat in staat is om livetelevisiesignalen die door middel van internettechnologie worden overgebracht, te ontvangen, af te stellen en te verwerken, maar niet om livetelevisiesignalen te ontvangen, af te stellen en te verwerken die worden overgebracht door middel van een zendmast, netwerk voor kabeltelevisie of satelliet, moet worden ingedeeld in postonderverdeling 8528 71 13, in postonderverdeling 8528 71 90 of in nog een andere postonderverdeling?

____________

1 PB 2006, L 301, blz. 1.

2 PB 1987, L 256, blz. 1.