Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 22. septembra 2017 – 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet

(vec C-555/17)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: 2M-Locatel A/S

Odporca v odvolacom konaní: Skatteministeriet

Prejudiciálna otázka

Má sa kombinovaná nomenklatúra uvedená v Spoločnom colnom sadzobníku, ktorá sa nachádza v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1549/20061 zo 17. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/872 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku,

i)    časť položky 8528 nazvaná „---Videotunery“,

ii)    podpoložka 8528 71 13 a

iii)    podpoložka 8528 71 90,

vykladať v tom zmysle, že výrobok, ktorý zodpovedá opisu výrobku uvedenému v podpoložke 8528 71 13 a ktorý je schopný prijímať, dekódovať a spracovávať živý televízny signál prenášaný prostredníctvom internetu, ale nie je schopný prijímať, dekódovať a spracovávať živý televízny signál prenášaný prostredníctvom antény, káblovej televízie alebo satelitu, sa má zatriediť do podpoložky 8528 71 13, podpoložky 8528 71 90 alebo do inej podpoložky?

____________

1 Ú. v. EÚ L 301, 2006, s. 1.

2 Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.