Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 22 september 2017 – 2M-Locatel A/S mot Skatteministeriet

(Mål C-555/17)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: 2M-Locatel A/S

Motpart: Skatteministeriet

Tolkningsfrågor

Ska, i Kombinerade nomenklaturen för den gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1549/20061 av den 17 oktober 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/872 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan

i)    avdelningen ”--- Videotuners” under nummer 8528,

ii)    undernummer 8528 71 13 samt

iii)    undernummer 8528 71 90

tolkas så, att en vara som stämmer in på varubeskrivningen enligt undernummer 8528 71 13 och som har kapacitet att ta emot, ställa in och behandla live-tv-signaler som överförs via internetteknik men däremot inte att ta emot, ställa in och behandla live-tv-signaler som överförs via sändarmast, kabel-tv eller satellit ska klassificeras enligt undernummer 8528 71 13, undernummer 8528 71 90 eller något tredje undernummer?

____________

1 EUT L 301, 2006, s. 1

2 EGT L 256, 1987, s. 1 (svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22).