Language of document :

Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 21 август 2017 г. — Lintner Györgyné/UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Дело C-511/17)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: Lintner Györgyné

Ответник: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Преюдициални въпроси

Следва ли член 6, параграф l от Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 ― с оглед и на националната правна уредба, която предвижда задължително процесуално представителство ― да се тълкува в смисъл, че е необходимо всяка договорна клауза да бъде разгледана поотделно с оглед на това дали може да се счита за неравноправна, независимо от въпроса дали действително е необходим преглед на всички договорни клаузи, за да се постанови решение относно иска?

Или обратно на изложеното в първия въпрос, трябва ли член 6, параграф l от Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори да се тълкува в смисъл, че е необходимо да се разгледат всички останали договорни клаузи, за да се направи извод, че клаузата, на която се основава иска, е неравноправна?

В случай на утвърдителен отговор на втория въпрос, може ли това да означава, че, за да бъде определена въпросната клауза като неравноправна, е необходимо да се разгледа договорът в цялост, поради което неравноправният характер на всеки един от елементите на договора не трябва да се разглежда самостоятелно и независимо от спорната клауза по делото?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ 1993, L 95, стр. 29; Поправка ОВ DO 2015, L 137, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр.273).