Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 21.8.2017 – Lintner Györgyné v. UniCredit Bank Hungary Zrt.

(asia C-511/17)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Lintner Györgyné

Vastaaja: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin1 6 artiklan 1 kohtaa – kun otetaan huomioon myös kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään oikeudellisen edustajan käytön pakollisuudesta – tulkittava siten, että jokaista sopimusehtoa on tarkasteltava erikseen kohtuuttomuuden osalta riippumatta siitä, onko sopimuksen kaikkia ehtoja tosiasiassa tarpeen tarkastella, jotta kanteessa esitetty vaatimus voidaan ratkaista?

Onko – ensimmäisessä kysymyksessä esitetyn vastaisesti – kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että on tarkasteltava myös sopimuksen kaikkia muita ehtoja, jotta voidaan selvittää, onko sopimusehto, johon vaatimus perustuu, kohtuuton?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, merkitseekö se sitä, että jotta voidaan määrittää kyseessä olevan sopimusehdon kohtuuttomuus, on tarkasteltava sopimusta kokonaisuudessaan eli niin, että sopimuksen jokaisen osan kohtuuttomuutta ei ole tarpeen tarkastella erikseen, riippumatta kanteessa riitautetusta sopimusehdosta?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).