Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea hovrätt (Sverige) den 21. september 2017 – Rebecka Jonsson mod Société du Journal L’Est Républicain

(Sag C-554/17)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Svea hovrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rebecka Jonsson

Sagsøgt: Société du Journal L’Est Républicain

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 1 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure til hinder for anvendelsen af en national bestemmelse, hvorefter sagsomkostningerne skal betales eller afpasses under hensyn til, om parterne henholdsvis vinder eller taber, når der i sagen er fremsat flere påstande, eller når der alene gives delvist medhold i en påstand?

Såfremt svaret på spørgsmål 1 er bekræftende, hvordan skal begrebet »tabende part« i forordningens artikel 16 da fortolkes?«

____________

1 EUT 2007, L 199, s. 1.