Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. septembrī iesniedza Svea hovrätt (Zviedrija) – Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

(lieta C-554/17)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea hovrätt

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rebecka Jonsson

Atbildētāja: Société du Journal L’Est Républicain

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 861/2007 1 , ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, 16. pantu netiek pieļauts piemērot valsts tiesību normu, saskaņā ar kuru tiesāšanās izdevumi lietas dalībnieku starpā tiek noteikti vienādi vai pielāgoti atkarībā no tā, vai tiem spriedums ir labvēlīgs vai nelabvēlīgs, ja lietā ir vairāki prasītāji vai ja prasība tiek apmierināta daļēji?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, kā būtu jāinterpretē Regulas 16. pantā ietvertais jēdziens “zaudējusī puse”?

____________

1     OV 2007, L 199, 1. lpp.