Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Svea hovrätt (Zweden) op 21 september 2017 – Rebecka Jonsson / Société du Journal L’Est Républicain

(Zaak C-554/17)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Svea hovrätt

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Rebecka Jonsson

Verwerende partij: Société du Journal L’Est Républicain

Prejudiciële vragen

Staat artikel 16 van verordening (EG) nr. 861/20071 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, in de weg aan toepassing van een bepaling van nationaal recht op grond waarvan de veroordeling in de proceskosten achterwege kan worden gelaten of kan worden verlaagd op grond dat partijen ten dele in het gelijk en ten dele in het ongelijk worden gesteld, wanneer in de zaak meerdere vorderingen zijn ingediend of wanneer een vordering slechts ten dele wordt toegewezen?

In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag: wat moet onder het begrip „in het ongelijk gestelde partij” in artikel 16 van voormelde verordening worden verstaan?

____________

1 PB 2007, L 199, blz. 1.