Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt (Szwecja) w dniu 21 września 2017 r. – Rebecka Jonsson / Société du Journal L’Est Républicain

(Sprawa C-554/17)

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Svea hovrätt

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Rebecka Jonsson

Strona pozwana: Société du Journal L’Est Républicain

Pytania prejudycjalne

Czy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 861/20071 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stoi na przeszkodzie stosowaniu przepisu krajowego, zgodnie z którym koszty postępowania mogą zostać wzajemnie potrącone lub miarkowane w zależności od tego, czy powództwo zostało częściowo uwzględnione a częściowo oddalone, gdy żądań pozwu jest więcej lub gdy żądanie zostało uwzględnione jedynie w części?

Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, jak należy rozumieć pojęcie „strony przegrywającej” użyte w art. 16 tego rozporządzenia?

____________

1 Dz.U. 2007, L 199, s. 1.